Pizza-diavola

Sauce tomate, mozzarella, salami piquant, calabrais, oignon rouge

13,00 TTC